نرم افزار حسابداری

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

سیستم حسابداری به عنوان بخشی از سیستم‌های یكپارچه گروه مهندسی آی‌كن، امكان دریافت، دسته‌بندی و یكپارچه‌سازی اطلاعات مالی را با دیگر سیستم‌ها (مانند دارایی ثابت، انبار، فروش، دریافت و پرداخت)  به صورت خودكار فراهم می‌آورد.

 

 
 
 
 • برخی مشخصات و امكانات ويژه سيستم حسابداری مالی عبارتند از :

  • امكان اجرای همزمان چند سیستم حسابداری (نقدی، تعهدی، نیمه تعهدی)
  • امكان تعریف دوره‌های مختلف مالی به صورت نامحدود
  • امكان تعریف نحوه ثبت اسناد هر دوره به صورت تك سندی، روزانه و ماهیانه جهت بستن حساب‌ها
  • امكان ایجاد ساختار كدینگ در هر دوره مالی طبق تشخیص مدیر مالی (راهبر سیستم) با خصوصیات زیر:
  • امكان تعریف تعداد سطـوح كدینگ به طـور دلخواه      
  • امكان تعریف عنوان هر سطح 
  • امكان تعریف تعداد كاراكتر هر سطح به طور دلخواه   
  • امكان تعریف كـدینگ شناور
  • امكان مسدود نمودن كدینگ جهت عدم استفاده در اسناد با حفظ گردش قبلی كد
  • قابلیت تعریف انواع جداول تقصیلی مستقل به صورت لیستی یا درختی، در هر یك از جداول
  • قابلیت الصاق نامحدود جداول تفصیلی به هر یك از كدهای سطوح حسابداری 
  • امكان تخصیص داده‌های جداول تفصیلی به كدهای حسابداری  
  • امكان هوشمند نمودن ورود اطلاعات جداول تفصیل در اسناد  
  • امكان ثبت اطلاعات مربوط به تفصیلی‌های مرتبط با هر كد حساب به صورت نامحدود در سطح سند 
  • امكان آنالیز حساب‌ها به صورت تجمیع و سنواتی و امكان پیمایش حساب‌ها از تراز به سند   
  • امكان تعریف و طراحی انواع كاربرگ‌های مالی (اظهارنامه، ترازنامه و...) 
  • امكان مغایرت‌گیری حساب‌های بانك و امكان مغایرت‌گیری از انواع گزارش‌های دفاتر 
Template Design:Dima Group