کارگزینی

۰۲۱-۴۱۸۳۷۰۰۰تلفن

گروه مهندسی آی‌كن با ارائه این ابزار قدرتمند، سازمان را قادر می‌سازد تا مدیریت منابع انسانی شامل مراحل جذب، توسعه، ایجاد انگیزش و نگهداشت منابع انسانی را به شیوه كارآمدتر و مؤثرتری اجرا نماید.

 

 

 
 
 • برخی مشخصات و امكانات ويژه سيستم كارگزينی عبارتند از :

  • امكان تشكیل پرونده پرسنلی (اطلاعات و آرشیو)
  • ثبت كلیه سوابق پرسنل
  • ثبت سوابق حكمی
  • تشكیل پرونده و ثبت سوابق وراث
  • ثبت هر نوع استخدامی
  • ماژول تولید مكانیزه فرمول‌های احكام
  • امكان تعریف هرگونه فیلد اطلاعاتی مرتبط با مشخصات عمومی پرسنل و احكام حقوقی 
  • امكان تعریف مقدار مینیمم و ماكزیمم برای هر فیلد از جمله فیلدهای كاركردی به جهت كنترل ورود داده‌ها   
  • امكان تعریف انواع جداول اطلاعاتی مانند انواع استخدام، وضعیت شغلی، پست سازمانی، سوابق آموزشی و تحصیلی و....
  • امكان تعریف انواع جداول پایه‌های حقوق جهت تنظیم حكم
  • امكان تعریف احكام پرسنل در دو رده قطعی و معوقه به روش‌های دستی یا مكانیزه
  • امكان صدور احكام شاغلین، بازنشستگان و وراث
  • تأیید احكام در هر ماه جهت جلوگیری از تغییرات پس از پرداخت حقوق
  • ارتباط با سیستم‌های حضور و غیاب به صورت فایل
  • تأیید اطلاعات كاركرد جهت جلوگیری از تغییرات پس از پرداخت حقوق
  • امكان مقداردهی گروهی
Template Design:Dima Group